Illustrasjon av boligblokker bygget i mur

BORI og bærekraftig boligutvikling

All byggevirksomhet er ressurs- og energikrevende, og utgjør dermed i utgangspunktet også en miljøbelastning. Utfordringen for alle som jobber med boligproduksjon, er å gjøre det miljømessige fotavtrykket av byggeprosessen så lite som mulig.

Det handler om å vurdere alle sider av det å bygge, og det er noe hele byggebransjen er opptatt av. Det handler blant annet om:

  • hva man bygger
  • hvor man bygger
  • hvor høyt og tett man bygger (altså utnyttelsesgrad)
  • hvilke materialer man bruker
  • hvilke maskiner man bruker
  • hvilke rutiner man har på byggeplassen

Alt dette er faktorer som påvirker det endelige miljøregnskapet for et byggeprosjekt. I BORI er vi opptatt av at hver enkelt av disse faktorene skal representere en så liten miljøutfordring som mulig.

Hva bygger vi?

Vi i BORI bygger først og fremst boliger. I enkelte prosjekter kan det forekomme en viss blanding av boliger og næringslokaler, for eksempel når vi bygger midt i byen, som i Kinobygget i Lillestrøm. Der ble det bygget både kino og butikklokaler i samme bygg som boligene.

Det viktigste miljømessige bidraget vi kan gi som boligbygger, er at vi bygger relativt konsentrert. Vi samler mange boliger på et relativt lite område og legger dermed beslag på mindre tomtearealer, i hvert fall hvis man sammenligner med eneboliger. Vi bygger blokker og rekkehus som representerer en boform med effektiv energibruk og lave klimagassutslipp.

Last ned gratis guide: Fra enebolig til leilighet

Hvor bygger vi?

Når vi bygger i byer eller i bynære områder, får vi en god miljøgevinst ved at boligene ligger nær kollektivknutepunkter med tilsvarende mindre behov for å bruke privatbil. Vi kan bygge relativt høyt, og på den måten redusere arealbruken pr bolig, noe som også gir miljøgevinst.

Som i bynære områder er det avgjørende at områdene utenfor har et godt kollektivtilbud for å redusere behovet for privat bilbruk.

Boligbygging ved stasjon

Hvor høyt og tett bør vi bygge?

Du har sikkert lagt merke til at moderne boligbygging ofte fremstår som høyere og tettere nå enn tidligere. Ser du på boligfelt fra 50- og 60-tallet kan det synes som om man «sløste» med plassen i forhold til hvordan moderne boligfelt fremstår. Høyere tomtepriser, dyrere byggematerialer og ikke minst et generelt høyere kostnadsnivå i byggebransjen gjør at kravet til arealutnyttelse og effektivitet er høyere enn noen gang. Vår utfordring er å fremdeles utvikle gode bomiljøer innenfor disse nye rammene – sørge for at boligene fremdeles oppleves som trivelige, lyse og luftige, at fellesarealer og øvrige omgivelser bidrar til trivsel og gode oppvekstmiljøer, og at vi tenker helhetlig rundt krav til energieffektivitet, fremtidig vedlikehold og andre forhold av miljømessig betydning.

BLI MEDLEM I DAG

Hvilke materialer bruker vi?

Byggematerialer har ulike egenskaper og ulike miljøavtrykk, og det er vanskelig å sette dem opp mot hverandre i betydningen mer eller mindre miljøvennlige. Det er mange forhold som spiller inn når miljøregnskapet for et bygg skal gjøres opp, og det handler om langt flere faktorer enn akkurat de man kan regne på i byggeprosessen. Blant annet er forhold som energieffektivitet, fremtidig vedlikeholdsbehov og ikke minst byggets levetid viktige ting å ta med i betraktningen.

Illustrasjon av boligblogg i trematerialer

Hva gjør vi på byggeplassene?

Kravene til utslipp fra byggeplasser står overfor nye og strengere krav allerede. Etter hvert som utviklingen mot elektrifisering av den vanlige bilparken går fremover, kan vi vente oss noe av det samme innenfor bygg og anlegg. Elektriske, utslippsfrie gravemaskiner og andre anleggsmaskiner er ikke lenger en fjern fantasi, men noe som vil dukke opp på byggeplassene i en ikke altfor fjern fremtid.

Det eksisterer allerede strenge krav til avfallshåndtering på norske byggeplasser. Gode rutiner for resirkulering og gjenvinning er like naturlig på våre byggeplasser som hjemme hos deg.

Tre personer med borijakker og hjelm foran et hus

Miljøtenkning i våre borettslag og sameier

Det er viktig å tenk bærekraft og miljøavtrykk når man bygger. Men det er like viktig å ta med seg de samme tankene når byggene skal tas i bruk. Her skal folk bo i tiår fremover, og det er helt avgjørende at det blir tilrettelagt for at miljøbelastningen blir så liten som mulig i hele byggets levetid.

Det er hevet over tvil at de kollektivt eide og konsentrerte boligene i borettslag og sameier representerer en miljøvennlig boform med lavt energibruk og lavt klimagassutslipp.

Noe av det viktigste vi i BORI gjør i planleggingen av nye boligprosjekter, er å tenke bærekraft i alle ledd. Det betyr lavt forbruk av ren energi, miljøvennlige materialer med lang levetid og det betyr gode bomiljøer med livsløpstankegang som gjør at folk kan bli boende lenge.

Vi bidrar til å øke miljøbevisstheten i styrene, ikke minst når det gjelder miljøfokusert langsiktig vedlikehold og annen ressursbruk i borettslag og sameier.

Når du kjøper en bolig hos oss, brukt eller ny, skal du kunne føle deg sikker på at alt er gjort for at bygget er oppført med så liten klimabelastning som mulig, at det er tilrettelagt for miljømessig drift i hele byggets levetid og at din egen botid ikke lager et større klimaavtrykk enn nødvendig.

LES ALT OM BOLIGBYGGELAG OG MEDLEMSKAP HER

Bilde av Lill Eriksen
Lill Eriksen
Salgs- og markedsdirektør