Boligblokker paa hver side av en brolagt gangvei som lyses opp i moerket

Dette er forskjellen på borettslag og sameie

Når du skal kjøpe bolig er det nyttig å kjenne til forskjellene mellom borettslag og eierseksjons-sameier.

De viktigste forskjellene gjelder eierform, finansiering og mulighet for utleie. Ditt formål med kjøpet, det vil si om du skal bo i boligen selv eller investere for utleie, vil kunne ha betydning for hvorvidt du ønsker å kjøpe den ene eller andre eierformen.

 

GUIDE TIL FØRSTEGANGSKJØPEREN

Eierform og finansiering

Eierseksjonssameie

I et eierseksjonssameie kjøper du en seksjon, og blir registrert som eier av den. Du må skaffe hele kjøpesummen selv, og som hovedregel betale 2,5 prosent dokumentavgift til staten. Fra du overtar boligen blir du ansvarlig for å betale månedlige felleskostnader til sameiet. Felleskostnadene tilsvarer din forholdsmessige eierandel (eierbrøk), og gjenspeiler ofte leilighetens størrelse i sameiet.

I et eierseksjonssameie blir du i utgangspunktet selv ansvarlig for å skaffe din forholdsmessige andel av kostnadene til vedlikehold og rehabilitering dersom sameiet ikke har oppsparte midler til formålet. Dersom du trenger å søke eget lån kan du tilby långiver pant i seksjonen din som sikkerhet.

Seksjonseierne har gjerne ulik økonomi, og det kan være utfordrende for sameiet å komme i gang med større arbeider. Sameiet kan, som et finansieringsalternativ, søke banken om lån som vil betjenes av den enkelte seksjonseier gjennom felleskostnadene. Dersom sameiet velger å søke lån, f.eks. til rehabilitering, er det normalt ingen felles sikkerhet å tilby långiver, og dermed vil renten også blir dyrere enn for et pantelån.

Borettslag

Når du kjøper bolig i et borettslag blir du registrert som eier av den andelen du kjøper. Andelen kan tilbys som sikkerhet for andelseiers egne lån. Du blir ansvarlig for å betale felleskostnader til borettslaget tilsvarende din eierandel (husleiebrøk), på lik linje som i eierseksjonssameiene.

Borettslaget har som oftest felles lån, og du betaler din forholdsmessige andel av renter og avdrag på felleslånet gjennom de månedlige felleskostnadene.

Når du kjøper en bolig i et borettslag består kostnaden ved kjøpet av to deler, innskudd/kjøpesum og andel fellesgjeld. Det kan være en fordel at du ikke trenger å skaffe til veie hele kjøpesummen selv, men kan få ta del i rimelig felles finansiering.

Noen borettslag har inngått avtale med långiver og forretningsfører om mulighet for individuell nedbetaling av andel fellesgjeld (IN-ordning). Dersom borettslaget har etablert en slik ordning kan du nedbetale hele eller deler av din andel fellesgjeld, og deretter få lavere månedlige felleskostnader fordi du ikke lenger skal betale din andel av rente og avdrag på felleslånet.

Ved omsetning av borettslagsboliger skal det ikke betales dokumentavgift til staten. Dette er fordi det er selve borettslaget som er registrert som eier av tomten og bebyggelsen.

Ved behov for vedlikehold og rehabilitering er det en stor fordel at borettslaget kan søke om rimelig felles finansiering, i stedet for å måtte kreve inn beløpet fra andelseierne. Borettslaget kan pantsette eiendommen som sikkerhet for felles lån, og dermed oppnå gode lånevilkår.

To fingre holder opp en liten modell av et hus som lyser

Utleie

Eierseksjonssameie

Er ditt formål med kjøpet å investere for å drive utleie, må du velge eierseksjons- sameie. Sjekk allikevel alltid vedtektene i boligselskapet for hvilke regler som gjelder for utleie.

Borettslag

I borettslagene gjelder «brukereieprinsippet» som betyr at det som hovedregel er eierne som bor i boligene. Borettslagsloven åpner allikevel for midlertidig utleie, etter søknad til styret, som dekker de fleste behov. Behovet kan være midlertidig fravær som følge av utdanning, militærtjeneste, arbeid, sykdom aller andre tungtveiende grunner. I tillegg åpnes også for tidsbegrenset utleie i inntil tre år, etter søknad til styret, etter botid i minst ett av de siste to årene. Det er også anledning til utleie for inntil 30 døgn i løpet av et år.

Er ditt formål med kjøpet å bo i boligen selv, kan du vurdere begge eierformer. Er ditt formål med kjøpet å investere for utleie på permanent basis må du velge eierseksjonssameie.

Ut over de ulikhetene vi har pekt på i denne artikkelen vil du nok ikke trenge å tenke så mye på om du bor i et borettslag eller et eierseksjonssameie.

LES ALT OM MEDLEMSKAP, FORDELER OG BOLIGBYGGELAG HER

Bilde av Lill Eriksen
Lill Eriksen
Salgs- og markedsdirektør