Hva betyr egentlig ordene i prospektet?

I forbindelse med boligkjøp dukker det opp mange ord og begreper folk flest kanskje ikke bruker i dagligtale. Her kommer forklaringer på noen av de mest vanlige.

 

GUIDE TIL FØRSTEGANGSKJØPEREN

 

Forkjøpsrett

Forkjøpsrett er en rett til å tre inn i en avtale som noen andre har inngått. Forkjøpsrett i et borettslag eller boligsameie betyr at et medlem kan tre inn i en avtale om kjøp av en bolig og overta boligen på samme vilkår.

I et boligbyggelag, som for eksempel BORI, finnes det to typer forkjøpsrett. Den ene knytter seg til medlemskap i boligbyggelaget og gir forkjøpsrett til alle boliger innenfor virksomheten. Den andre knytter seg til medlemskap i et enkelt borettslag eller boligsameie hvor beboerne i disse ofte har fortrinnsrett foran de som ikke bor der.

Forkjøpsrett går alltid etter ansiennitet.

 

Ansiennitet

Ansiennitet handler kun om lengden, eller varigheten– om du vil, på medlemskapet. Jo lenger du har vært medlem, desto lengre ansiennitet har du.

Ordet kommer fra fransk, ancien = gammel.

Ansiennitet brukes også om lengden på et arbeidsforhold, altså hvor lenge man har vært ansatt.

 

Borettslag/andelseier

Et borettslag består av andelseiere med rett (og plikt) til å bruke den boligen som andelen er knyttet til. Det er borettslaget som har eiendomsretten til den aktuelle eiendommen. Andelseierne eier sin bolig indirekte gjennom sin andel og har borett.

 

Sameie/selveier

Den presise beskrivelsen er eierseksjonssameie og betyr at hver enkelt sameier eier sin del av eiendommen – sin eierseksjon – i sameie med de andre. Den viktigste forskjellen på selveiere og andelseiere er retten til å leie ut og pantsette boligen. I et borettslag kan det være begrensede utleiemuligheter, mens en selveier står fritt til å leie ut sin bolig som man vil.

 

Innskudd

I et borettslag er innskuddet den delen av totalprisen som du selv betaler ved kjøp av boligen. Totalprisen på boligen er innskudd + felleslån.

 

Felleslån/fellesgjeld

Felleslånet eller fellesgjelden er sameiets, borettslagets eller boligaksjeselskapets gjeld. Fellesgjelden er som regel gjeld tatt opp i forbindelse med bygging eller vedlikehold av boligene. Den enkeltes andel av fellesgjelden benevnes "andel fellesgjeld". Den enkelte andelseier eller seksjonseier er bare ansvarlig for den delen av lånet som er knyttet til egen bolig.

 

Fellesutgifter

Fellesutgiftene betales normalt månedlig og skal dekke kostnader som knytter seg til driften av borettslaget eller sameiet, samt flere av de offentlige avgiftene.

Ofte kan oppvarming, varmt vann, samt TV og bredbånd også ligge i fellesutgiftene.

I et borettslag blir i tillegg fellesgjeldens renter og avdrag nedbetalt gjennom fellesutgiftene på samme måte som man nedbetaler et vanlig boliglån.

 

IN-ordning

IN-ordning står for individuell nedbetaling av fellesgjeld. De fleste nyere borettslag omfattes av denne ordningen, som betyr at du selv kan bestemme hvordan du vil betale ned din andel av fellesgjelden. Du kan enten betale ned alt på en gang eller du kan velge en annen nedbetalingsordning, minimum 60.000 kroner to ganger i året.

 

Kausjon

Kausjon betyr at noen tar medansvar for andres gjeld. I forbindelse med boliglån er det ikke uvanlig at låntaker trenger en kausjonist i tillegg, for at banken skal få tilstrekkelig sikkerhet for hele eller deler av lånet. Låntaker og kausjonist er solidarisk ansvarlige. Det betyr at banken kan kreve at kausjonisten betaler hele kausjonsbeløpet hvis låntaker ikke betaler. Det er med andre ord ikke risikofritt å stille opp som kausjonist for andre.

 

Innboforsikring

Alle borettslag og sameier har en forsikring som dekker skade på bygningsmassen. Mange beboere misforstår dette og tror at boligene med innbo også dekkes av den felles forsikringen. Det er ikke riktig. Alle andelseiere og sameiere tegne sin egen innboforsikring.

Innboforsikringen skal erstatte alt du eier av interiør, klær, ting og tang, om det for eksempel skulle oppstå en brann.

 

Generalforsamling eller årsmøte

Generalforsamlingen utgjør den øverste myndighet i borettslaget. Tilsvarende gjør årsmøtet i sameiet. Beboerne har møte- og stemmerett på generalforsamlingen eller årsmøtet.

Det er her man blant annet vedtar hvem som skal sitte i styret, gjennomgår årsregnskapet og årsberetningen, stemmer over eventuelle låneopptak og vurderer/stemmer over eventuelle forslag fra beboere.

I tillegg skal det behandles andre saker som etter lov, eller i følge vedtektene, hører inn under generalforsamlingen eller årsmøtet.

 

Vedtekter

Vedtektene regulerer de juridiske og økonomiske forholdene og forpliktelsene i borettslaget eller sameiet – hvem som kan eie andeler/seksjoner, forkjøpsrett, utleie, vedlikeholdsansvar og- plikter, fastsettelse av felleskostnader, styrets oppgaver og plikter og så videre.

Vedtekter og endringer i vedtektene vedtas på generalforsamlingen eller årsmøtet med 2/3 flertall.

 

Husordensregler

Husordensreglene handler om vanlig oppførsel, skikk og bruk. Det er typisk at de omfatter slikt som regler for nattero, bruk av fellesarealer, dyrehold, parkering og andre ting som skal gjøre det enkelt og hyggelig for alle beboere.

Husordensreglene vedtas på generalforsamlingen eller årsmøtet med simpelt flertall.

 

P-ROM, S-ROM, BRA, BTA

Hvordan måler man arealet i en bolig? Hvor store er rommene i din nye bolig og vil du få plass til møblene dine? Slik forstår du de ulike arealbegrepene som brukes i eiendomsbransjen.

BTA = bruttoarealet av boligen. Det vil alltid være den største verdien og måles fra utsiden av ytterveggene eller fra midt i veggen mot naboen i en leilighet.

BRA = bruksarealet er kanskje det viktigste begrepet fordi det betegner arealet fra innsiden av veggene.

P-ROM = bruksarealet av oppholdsrommene, altså gang, stue, kjøkken, bad, soverom og øvrige oppholdsrom. Kott, boder og tekniske rom inngår ikke. P-ROM er den verdien som ligger til grunn for kvadratmeterprisen på boligen.

S-ROM = sekundærrom, eller det bruksarealet som ikke er oppholdsrom, altså matkjeller, kott, garderobe, innglasset balkong, uinnredet loft og så videre. 

 

LES ALT OM FORKJØPSRETT HER

Bilde av Lill Eriksen
Lill Eriksen
Salgs- og markedsdirektør